Školní pluk

Výuka

Příprava vojáků z povolání – čekatelů (studentů) je plánována v souladu s výcvikovými publikacemi AČR. Je organizována ve výukovém období během obou semestrů v rozsahu dvou výcvikových hodin týdně. Jedná se až o 17 bloků přípravy za semestr v závislosti na fakultě a ročníku. Přípravu rozdělujeme na vojensko-odbornou přípravu, povinná zaměstnání a dozorčí a strážní službu.

Hlavním cílem provádění přípravy je udržování a rozvoj základních vojenských znalostí, návyků a dovedností studentů univerzity obrany. Dále pak rozvíjení jejich vědomostí v oblasti prevence rizikového chování, ochrany utajovaných skutečností, bezpečnosti práce, požární ochrany, ekologie a ochrany životního prostředí.

 

Oblasti vojensko-odborné přípravy

Mimo akademickou sféru jsou studenti UO vzděláváni a cvičeni tak, aby jako budoucí důstojníci měli základní vědomosti a znalosti ze všech oblastí, se kterými se mohou během své vojenské kariéry setkat. Jedná se především o:

 • Pořadová příprava
 • Základní řády a vojenská výchova
 • Ochrana proti zbraním hromadného ničení
 • Zdravotnická příprava
 • Vševojsková příprava
 • Taktická příprava
 • Topografická příprava
 • Spojovací příprava
 • Ženijní příprava
 • Střelecká příprava

 

Povinná zaměstnání

Vzdělávání probíhá také v oblastech vyplývajících ze zákoníku práce, vojenských předpisů a témat, které jsou důležité pro rozvoj předpokladů pro výkon povolání důstojníka AČR jak v profesní, tak v osobní rovině. Zde jsou některá témata:

 • Psychologická služba
 • Duchovní služba
 • Humanitární služba
 • Požární ochrana
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Poučení do dozorčí a strážní služby
 • Ochrana utajovaných informací
 • Primární prevence rizikového chování

 

Dozorčí a strážní služba

V průběhu celého studia jsou studenti UO zařazováni do dozorčí a strážní služby tak, aby získali zkušenosti z této oblasti, a pochopili odpovědnost a náročnost celodenní služby s vojenskou zbraní.